วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) การรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองและชุมชน

     รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมือง อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรตามแนวโน้ม การอพยพหรือย้ายถิ่นจากการเปิดด่านถาวรชายแดนไทย-มาเลเซีย การคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์ประชากรในอนาคต

2)  การพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมือง

     พัฒนาทางกายภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดด่านถาวรชายแดนไทย-มาเลเซียและเชื่อมต่อกับโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้มีการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ

3) การแก้ไขและป้องกันปัญหาของชุมชนบ้านประกอบและพื้นที่ต่อเนื่อง

     แก้ไขปัญหาของเมืองและการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน ทั้งที่มีสาเหตุจากการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการเกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศ และเป็นการป้องกันปัญหาของเมืองและชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

4) การดำรงรักษาคุณค่าที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์

     ให้สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์

5) การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางธรรมชาติ

     การบำรุงรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร สภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างสืบเนื่องต่อไป 

6) การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     ให้ได้แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และแผนผังประเภทอื่นๆ และข้อกำหนดเพื่อใช้ควบคุม เสนอแนะและปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

7) เป็นกรอบในการจัดทำแผนบูรณาการ

     ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ที่สอดคล้องกันแบบบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486