ประชากร


   ในปี พ.ศ.2551 เขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบมีประชากรจำนวน 12,185 คน เป็นชาย 6,150 คน เป็นหญิง 6,035 คน (ร้อยละ 50.47 และ 49.53 ตามลำดับ) ประชากรในเขตผังเมืองรวมมีสัดส่วนร้อยละ 19.79 ของอำเภอนาทวี และร้อยละ 0.91 ของจังหวัดสงขลา ประชากรในเขตผังเมืองรวมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.94) อาศัยอยู่ในเขตตำบลทับช้าง

(ตาราง)

     ด้านความหนาแน่นของประชากร ในเขตผังเมืองรวมมีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 63 คน/ตร.กม. หรือ 0.10 คน/ไร่ โดยในเขตตำบลทับช้างมีความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าตำบลประกอบ (66 คน/ตร.กม. และ 60 คน/ตร.กม. หรือ 0.11 และ 0.10 คน/ไร่ ตามลำดับ) ซึ่งความหนาแน่นของประชากรในเขตผังเมืองรวมนี้ต่ำกว่าของจังหวัดสงขลาและอำเภอนาทวีประมาณ 2.87 และ 1.57 เท่า ตามลำดับ

สภาพสังคม

     ประชาชนในเขตผังเมืองรวม ประกอบด้วย ชาวไทย-อิสลาม และชาวไทย-พุทธ ที่มีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมกันเป็นอย่างดี สมาชิกในชุมชนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบ มีความเอื้ออาทรต่อกันในลักษณะของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มทางศาสนา มีการยอมรับและปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนแรงงานในการทำการเกษตร ตลอดจนร่วมประกอบกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ เช่น การพัฒนาชุมชน กิจกรรมหรือพิธีกรรมตามเทศกาลต่างๆ (งานฉลองส่งท้ายปีเก่า-ขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์ และงานลอยกระทง เป็นต้น)

     วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีลักษณะเรียบง่ายสอดคล้องกับลักษณะของอาชีพ คือ เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐานมีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ กระจายตามพื้นที่เกษตรกรรม มีร้านค้าและสถานบริการต่างๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่

    การรวมกลุ่มทางสังคมของประชาชนในพื้นที่มีหลายลักษณะ อาทิ การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรมทางศาสนา กลุ่มวัฒนธรรมและประเพณี กลุ่มการค้าชายแดน กลุ่มค้าขายในตลาดสด เป็นต้น ตัวอย่างของการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่นของประชากร คือ การรวมตัวของประชาชนเพื่อขอให้มีการเปิดด่านพรมแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวรให้ประชาชนใช้เดินข้ามเขตชายแดนระหว่างไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อติดต่อการค้าชายแดนที่ย่านการค้าของตำบลประกอบ เพื่อให้ชาวสหพันธรัฐมาเลเซียข้ามมาซื้อสินค้าและใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552.

ภาพรวมประชากรในอนาคต
     จากผลการคาดการณ์จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวมทั้งประชากรแฝงและประชากรจรในอนาคต สรุปได้ว่าในปี พ.ศ.2571 ในเขตผังเมืองรวมจะมีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 33,099 คน จำแนกเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 20,603 คน และประชากรแฝง 1,100 คน และประชากรจร 11,396 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 171 คน/ตร.กม. หรือ 0.27 คน/ไร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486