Home ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ


     พื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์สืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความผูกพันกับสายน้ำ โดยมีเอกลักษณ์สำคัญ คือ มีโครงข่ายคลองที่เชื่อมต่อกันหลายสาย มีชุมชนริมน้ำเก่าแก่ที่มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมายาวนาน มีวัดวาอาราม และศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าตั้งเรียงรายอยู่ริมน้ำ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ นอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาโครงข่ายทางถนนเข้ามาเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางแทนการเดินทางทางน้ำที่มีอยู่เดิม ซึ่งปัจจุบันได้ลดความสำคัญลงไปจากในอดีตมาก

     สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและศักยภาพของเส้นทางน้ำดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการดำเนินการจัดทำ แผนฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการคมนาคมทางน้ำในพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตชีวาดังเดิม โดยดำเนินการภายใต้นโยบายการบริหารกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  “ทั้งชีวิต...เราดูแล” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของ “คนฝั่งธน” อย่างแท้จริง

 
ป้ายโฆษณา

Polls

ท่านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีหรือไม่
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์