Home วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อจัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรี

  • เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ศึกษาย่านฝั่งธนบุรี จำนวน 2 เส้นทาง
  • เพื่อฟื้นฟูชุมชนริมน้ำและแหล่งท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ และเสนอแนะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่
  • เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเดินเรือโดยสารสาธารณะในคลองสายหลักและคลองเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง รวมถึงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่นๆ
    เพื่อเสนอแนะลักษณะและรูปแบบของเรือที่เหมาะสมจะนำมาให้บริการ รวมทั้งรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ของการดำเนินการในเบื้องต้น
  • เพื่อจัดทำแผนงานโครงการนำร่องในคลองสายหลัก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (Pilot Project) อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 2 โครงการ
 
ป้ายโฆษณา

Polls

ท่านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีหรือไม่
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์