Home แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

     โครงการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบไปด้วยงาน 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 

 

งานส่วนที่ 1 งานศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรี  เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย

 • การศึกษาและทบทวนนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง
 • การศึกษาอุปสงค์และตลาดด้านการท่องเที่ยว
 • การศึกษาและประเมินศักยภาพของอุปทานด้านการท่องเที่ยว
 • การศึกษาโครงข่ายการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการเดินทางท่องเที่ยว
 • การจัดทำแผนแม่บทและผังการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี
 • การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น 2 เส้นทางหลักที่ได้รับการคัดเลือก

งานส่วนที่ 2 งานออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง 2 โครงการที่อยู่ใน 2 เส้นทางหลัก (Pilot Project) ประกอบด้วย

 • การสำรวจรายละเอียดของสภาพพื้นที่
 • การออกแบบรายละเอียดท่าเรือและภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่โดยรอบ (Detail design)
 • การประมาณราคาค่าก่อสร้าง  พร้อมจัดทำเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง

งานส่วนที่ 3 งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การปฐมนิเทศโครงการ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างโครงการ  การจัดประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง และการปัจฉิมนิเทศโครงการ
 • การประชาสัมพันธ์โครงการตลอดการดำเนินงาน

ผลจากการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ

 • แผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • ผลการศึกษาความเป็นไปได้และแบบเบื้องต้น 2 เส้นทางหลักในการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นทางเลือกในการเดิน ทางของประชาชนในพื้นที่ศึกษาย่านฝั่งธนบุรี
 • ชุมชนริมน้ำและแหล่งท่องเที่ยวเดิมได้รับการฟื้นฟู/แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนา
 • ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเดินเรือโดยสารสาธารณะและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
 • รูปแบบของเรือและรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมในการให้บริการ
 • แบบรายละเอียดโครงการนำร่อง 2 โครงการใน 2 เส้นทางหลัก (Pilot Project)
 • คู่มือการท่องเที่ยว

 
 
ป้ายโฆษณา

Polls

ท่านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีหรือไม่
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์