Home ความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ


     อยู่ในระหว่างดำเนินการร่างแผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคัดเลือกเส้นทางนำร่อง 2 เส้นทางเพื่อนำไปออกแบบเบื้องต้น

ผังการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี

 
ป้ายโฆษณา

Polls

ท่านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีหรือไม่
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์