Home การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

     เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล โครงการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นไปอย่างกว้างขวาง  เกิดการรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง นำไปสู่การให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับโครงการ  รวมทั้งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสาร จึงกำหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

 

 

 
ป้ายโฆษณา

Polls

ท่านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีหรือไม่
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์