การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

     สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ที่โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว โดยแบ่งการจัดงานเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สภาชิกสภาเขต  ประธาน/กรรมการชุมชนริมน้ำ ผู้ประกอบการเดินเรือ  ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารตลาดน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ศึกษา 6 เขต 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับโครงการได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละส่วนและภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ
  • เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ กับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่

ผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

     การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 133  คน ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาต่างๆ  ในพื้นที่ ทำให้การประชุมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ และยังเป็นโอกาสอันดีที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง และบริษัทที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา 6 เขต อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

ผลจากแบบสอบถาม

     มากกว่าร้อยละ 98 ของผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดในการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าร้อยละ 2 ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง เนื่องจากเห็นว่าดีอยู่แล้ว

ปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข

     ได้แก่ คุณภาพน้ำในคลอง คลองตื้นเขิน การเชื่อมโยงเส้นทางเรือ-รถยนต์ ขยะ ความสะอาด ภูมิทัศน์ เสียงจากเรือ ท่าเรือทรุดโทรม น้ำท่วม ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และความร่วมมือของชุมชนริมคลอง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

     ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ การเชื่อมโยงเส้นทางน้ำ-ทางรถยนต์-ทางรถจักรยาน มีตลาดน้ำเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน มีเรือข้ามฟากให้บริการ มีการพัฒนาท่าเรือใหม่ ควรประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ และเร่งรัดการดำเนินโครงการโดยเร็ว

บรรยากาศการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเข้างาน นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
สำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวรายงาน
นายธนา วิชัยสาร
รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง
กล่าวเปิดการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ


 

 

 
ป้ายโฆษณา

Polls

ท่านเห็นด้วยกับการฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีหรือไม่
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์