header image
การคมนาคมขนส่ง
 
การคมนาคมขนส่ง
ระบบการคมนาคม แบ่งเป็นระบบคมนาคมและขนส่งที่เชื่อมโยงกับเมืองพัทยา และระบบโครงข่ายการคมนาคมในเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระบบคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับเมืองพัทยาการคมนาคมทางรถยนต์ มีทางหลวงสายสำคัญตัดผ่านดังนี้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยา(ระยะทาง กรุงเทพฯ-พัทยา 147 กิโลเมตร)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3ที่อำเภอบางละมุงไปสู่จังหวัดระยอง (ระยะทาง 70 กิโลเมตร)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3135 (นาเกลือ-พัทยาใต้) เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างตำบลนาเกลือและพัทยาใต้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3136 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3เข้าสู่พัทยาเหนือ (ระยะทาง 1,982 กิโลเมตร)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อำเภอบางละมุง-เขาไม้แก้ว ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นทางลาดยางตลอดสาย (ระยะทาง 17 กิโลเมตร)
 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่) เป็นทางหลวงพิเศษที่เริ่มต้นจากจุดตัดถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ผ่านอำเภอบางปะกงไปยังจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 81 กิโลเมตรจจุบันใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหา นคร
การคมนาคมทางน้ำ มีเส้นทางการเดินทางโดยเรือระหว่างเกาะต่างๆ กับเมืองพัทยาและจังหวัดใกล้เคียง โดยสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้
ท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา
 • ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (แหลมบาลีฮาย) เป็นท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยว
 • ท่าเทียบเรือพัทยา (พัทยาใต้) ปัจจุบันใช้เป็นที่พักผ่อน ชมวิว และโดยสารเรือเร็ว
 • ท่าเทียบเรือประมงนาเกลือ เป็นท่าเทียบเรือประมง
 • ท่าเทียบเรือบนเกาะล้าน
 • ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน (เกาะล้านฝั่งตะวันออก) เป็นท่าเทียบเรือโดยสาร ประมง
การคมนาคมทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟที่สำคัญ ได้แก่ เส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
ระบบโครงข่ายคมนาคมในเมืองพัทยา
ระบบโครงข่ายในเมืองพัทยารวม ทั้งสิ้น 458 สาย แยกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 339 สาย(ความยาว 129,102.5 เมตร) และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 86 สาย (ความยาว 63,406 เมตร)และลูกรัง 33 สาย (ความยาว 11,944 เมตร) สรุปได้ดังนี้

ถนนสายประธาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นถนนสายประธาน ซึ่งใช้เป็นเส้นทาง

ระบบโครงข่ายคมนาคมในเมืองพัทยา
ระบบโครงข่ายในเมืองพัทยารวม ทั้งสิ้น 458 สาย แยกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 339 สาย(ความยาว 129,102.5 เมตร) และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 86 สาย (ความยาว 63,406 เมตร)และลูกรัง 33 สาย (ความยาว 11,944 เมตร) สรุปได้ดังนี้
ถนนสายประธาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นถนนสายประธาน ซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคมการเข้า-ออกเมืองพัทยาและการติดต่อกับจังหวัดและ อำเภออื่นๆ ดังนี้
 • พัทยา-อำเภอศรีราชา
 • พัทยา-กรุงเทพฯ
 • พัทยา-จังหวัดชลบุรี
 • พัทยา-จังหวัดสมุทรปราการ
 • พัทยา-สัตหีบ
ถนนสายหลัก เป็นถนนที่ทำ หน้าที่กระจายการจราจรจากถนนสุขุมวิทไปสู่ตัวเมืองพัทยาโดยผ่านย่านพาณิช ยรรมและเขตที่อยู่อาศัยสู่ศูนย์กลางเมืองพัทยา ได้แก่
 • ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง และถนนพัทยาใต้เป็นถนนเชื่อมต่อจากถนนสุขุมวิท สู่ชายหาดพัทยา มีขนาดเขตทางกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป เป็นถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
 • ถนนพัทยา-นาเกลือ และถนนพัทยาสาย 2 เป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรคับคั่งโดยเฉพาะถนนพัทยา-นาเกลือ ส่วนถนนพัทยาสาย 2 เป็นถนนวงรอบที่สำคัญ มีขนาดของเขตทางกว้าง 8-12 เมตร ความยาวประมาณ 1,675 เมตร
 • ถนนพัทยาสาย 1 (ถนนเลียบชายหาดด้านอ่าวพัทยา) เป็น เส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก เส้นทางเริ่มที่บริเวณหาดด้านเหนืออ้อมอ่าวพัทยาจนถึงถนนพัทยาใต้ ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดถนนพัทยาสาย 2 ตลอดจนถึงถนนในซอยมีการจราจรแน่นมาก
 • ถนนเลียบหาดจอมเทียน
 • ถนนเทพประสิทธิ์ เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับหาดจอมเทียน ระยะ 2,943 เมตร
ถนนสายย่อยและถนนซอย เป็นถนนที่รับการจราจรในแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงได้แก่ ถนนในเขตชุมชนท้องถิ่น นาเกลือ ถนนซอยเชื่อมชายหาดพัทยากับถนนพัทยาสาย 2 และถนนชายหาดนาจอมเทียนกับถนนสุขุมวิท