ความเป็นมาของโครงการ

     การวางและจัดทำผังเมืองรวม เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม  เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารพื้นที่ที่สำคัญเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้อง ลดความสับสน ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินการของผังเมืองรวม ขั้นตอนในการประเมินผลและ
การปรับปรุงผังเมืองรวม ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากเป็นการตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินการด้านผังเมืองก่อนที่ผังจะหมดอายุ และปรับปรุงในส่วนที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องในการที่จะดำเนินการประกาศบังคับใช้ต่อไป 

     ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542  มาตรา 30 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง โดยให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการประเมินผลผังเมืองรวมภายในหนึ่งปีก่อนระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงสิ้นสุดลงเพื่อตรวจสอบและตัดสินใจในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมหรือขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงต่อไปอีกห้าปี ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และหมดอายุในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ซึ่งขณะนี้ได้ขอต่ออายุไปอีก 1 ปี ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในภารกิจด้านผังเมืองของผังดังกล่าว จะต้องดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผังจะหมดอายุ   
 
     แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ยังขาดบุคลากร และนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญในการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวม  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจ้างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวม จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวม สามารถดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองนครราชสีมาที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป