วัตถุประสงค์

 

1) เพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 • 1.)ให้ทราบว่าผังเมืองรวมที่ได้วางไว้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
  อันประกอบด้วย   
  • เป้าหมายจำนวนประชากรในอนาคต
  • เป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่ง  
  • เป้าหมายแนวโน้มและทิศทางในการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้  
 • 2.)ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองรวมในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่ง 
 • 3.)ให้ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบของผังเมืองรวมที่มีต่อท้องถิ่น รวมถึงนโยบายการพัฒนาโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นในผังเมืองรวมและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนความสัมฤทธิ์ผลของผัง  จากความคิดเห็นของท้องถิ่น หน่วยราชการ และองค์กรเอกชน
 • 4.)เพื่อนำผลประเมินมาสรุป และเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม                                                                                                                            

 2) เพื่อการปรับปรุงผังเมืองรวม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 •  1.)เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมตาม มาตรา 17 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร บทบาทของพื้นที่ ศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชน 
 • 2.)เพื่อจัดทำแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง
 • 3.)เพื่อให้ได้ผังกลยุทธ์ (Strategy Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นผังแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยเป็นรายละเอียด รูปแบบ แนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4.)เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน