พื้นที่โครงการ

 

  • 1.)การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547
  • 2.)การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พื้นที่โครงการที่จะดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 3 ส่วน คือ ชุมชนเมืองปัจจุบัน พื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่กันชน (Rural Area or Buffer Zone)