ผลการดำเนินงาน

 

     1) เอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวม โดยมีสาระสำคัญตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและคู่มือของกรมโยธาธิการและผังเมือง

     2) ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา และรายงานประกอบผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีสาระสำคัญตามขอบเขตการดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและคู่มือของกรมโยธาธิการและผังเมือง