ความคืบหน้า
  • รายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2553 รายละเอียด...
  • การหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผัง รายละเอียด...
  • การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) รายละเอียด...