ติดต่อสอบถาม

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

  • ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ถนนมหาดไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000
  • โทร. 0-4423-0718 , 0-4424-8356 โทรสาร  0-4424-8356

 

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

  • เลขที่ 25/13 ซอยลาดพร้าว 35  ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทร. 02-512-3141 , 02-512-3142  โทรสาร  02-938-9117

 

คณะทำงาน : 

  • คุณสราวุธ  วงศ์วัฒนา  โทรศัพท์  08-3100-1985
  • คุณรักพันธุ์  ยอดโยธี  โทรศัพท์  08-6548-0466
  • คุณกนกพร แก้วกังวาล   โทรศัพท์  08-1814-4817
  • คุณรัชฎา  รัตนบุญฤทธิกร   โทรศัพท์  08-1444-4843